ENERGIAJOHTAMINEN

ENERGIAJOHTAMINEN

Energiatehokkuus on suurempi kokonaisuus, kuin yksittäisen kiinteistön energiansäästö. Energiansäästö on hyvä mittari, mutta pitkän aikavälin tuloksia saadaan luotua vasta, kun energiansäästö on osa energiajohtamisen prosessia. Tulevaisuuden energiajohtaminen rakentuu laajasta tunnuslukujen maailmasta, jossa toimijan prosessit ovat nivottu yhteen muiden toimijoiden kanssa. Luotujen strategioiden noudattamisella saadaan energiasäästö osaksi toiminnan ylläpitoa. 

KULUTUSSEURANTA

Kulutusseuranta on hyvä ensiaskel energiajohtamisen osalta. Kun tiedätään mihin energia kuluu, sitä pystytään myös säästämään. Kulutusseurannalla tarkoitetaan jatkuvaa energian- ja vedenkulutuksen seurantaa, jolloin kulutuspoikkeamat ja äkilliset kulutusmuutokset saadaan nopeasti selville. Kulutusseuranta ei ole kuitenkaan vain kulutustietojen keruuta, vaan tietoja tulee analysoida ja syyt mahdollisiin poikkeamiin on selvitettävä. 


Kulutusseurantaan on saatavilla hyödyllisiä palveluita eri toimijoilta. Saatujen tuloksien päälle on hyvä lähteä rakentamaan perustukset energiansäästöön tähtääville strategioille, ja niitä noudattamalla voi luoda kestävän ja ympäristöystävällisen toiminnan. 


KULUTUSSEURANNAN HYÖDYT

- Tieto energiankulutuksesta

- käyttökustannukset esiin

- Ongelmakohdat löytyvät

- Muutosvaikutukset näkyvätKUNTA-ALAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET

Kunta-alan energiatehokkuussopimus sopimuskausi 2017-2025 on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla. Se kattaa kaksi jaksoa: sopimusjakso 2017-2020 ja sopimusjakso 2021-2025.


Kunnat, kaupungit ja kuntayhtymät allekirjoittavat liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin. Liittyjä asettaa itselleen vähintään 7,5% ohjeellisinen energiatehokkuustavoitteen. Liittyjä velvoitetaan vuosittaiseen raportointiin saavutetuista tuloksista ja toimenpiteistä.


Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on sisällyttää jatkuva parantamisen malli ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen osaksi liittyjän käytössä olevia, tai käyttöönotettavia strategioita, johtamisjärjestelmiä ja toimintasuunnitelmia. 


Sopimuksen mukaisesti liittyjän asuinrakennuskanta liitetään ensisijaisesti Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjä koskevaan toimenpideohjelmaan.

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS 2017-2025HYÖDYT
- Ohjaa energiatehokkuuteen

- Syntyy säästöjä

- Kannattavuus paranee

- Vähentää ilmastokuormaa

- Imagollinen hyöty


TAVOITTEET

- 4% Energiankäytöstä (2020)

- 7,5% Energiankäytöstä (2025)VALTIO TUKEE LIITTYNEITÄ

-Teknologian investoinneissa

- Energiakatselmuksissa


VELVOITTEET

-Toiminnan organisointi

- Energiatehokkuuden

    - Huomioon ottaminen

   - Tehostaminen

-Pyrkiä uuteen teknologiaan

- Vuosittainen raportointi

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET

Energiakatselmukset ovat hyvä työkalu löytää kunnan ongelmakohtia ja uusia mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Kuntakatselmuksien tavoitteena on selvittää uusiutuvan energian potentiaalit ja tehdä toimenpide-ehdotuksia niiden hyödyntämiseksi. Ratkaisuja pohditaan kunnan ilmastotavoitteiden kautta, huomioden olevassa olevat kaukolämpöratkaisut ja mahdollisten muutoksien vaikutus niihin. Teollisuuden ylijäämälämmön hyödyntämiseksi ja energian varastointiin ja sen myyntiin pyritään löytämään sopivia ratkaisumalleja. Kunnan toiveet otetaan huomioon, mitä asioita katselmuksessa painotetaaan. 


Energiatukea on mahdollista hakea uusiutuvan energian kuntakatselmuuksiin. Tukea haetaan Business Finlandin kautta ja se on kaikille kunnille 50% tukikelpoisesta osuudesta, mikäli kunta on liittynyt energiatehokkuussopimukseen. Ilman energiatehokkuussopimusta mahdollinen tuki on 40%.  

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUKSET TUKI 50%

ET-SOPIMUKSEEN LIITTYNEILLE, MUILLE 40%.


KOULURAKENNUKSIEN SÄÄSTÖPOTENTIAALIT


Vesi 7%


Sähkö 9%


Lämpö 13%


KUSTANNUSSÄÄSTÖ 13%

KIINTEISTÖN ENERGIAKATSELMUS

Kunnan julkisista rakennuksista löytyy usein monenlaisia potentiaalisia säästökohteita. Energiakatselmuksella säästökohteet tulevat esiin. 


Kiinteistön energiakatselmukset soveltuvat tavanomaisilla taloteknisillä järjestelmillä varustetuille kiinteistöille, kuten toimisto- virasto- koulu tai liikerakennuksille. 


Katselmuksessa käydään läpi energiankäyttötiedot ja selivitetään energian turha kulutus ja niiden pohjalta määritellään kannattavat energiansäästökertoimet. 

KATSELMUKSEN TILAAJAN MUISTILISTA


1. Ajoita katselmus lämmityskaudelle

2. Valitse asiantuntevat katselmoijat

3. Halvin tarjous ei ole välttämättä paras

4. Hyödynnä valtion tuki

5. Tee yhteistyötä katselmoijan kanssa

6. Älä tingi toteutuksesta

7. Sovi kirjallisesti yksityiskohdista

8. Hyödynnä tuloksia toiminnassa

LUE LISÄÄ KULUTUSSEURANNASTA